हुम्लामा पहिलाे पटक चिप्लेटी खेल्न शुरु

हुम्ला, ९ माघ । हुम्लामा भारी हिमपात भएसंगै पहिलो पटक स्किङ्ग (चिप्लेटी) खेल्न शुरु गरिएको छ ।

बाह्य पर्यटकसँगको सहकार्यमा स्थानीयवासीले चिप्लेटी खेल्न शुरु गरेका हुन् ।

हुम्ला सांस्कृतिक तथा पर्यटन पवद्र्धन युवा सञ्जाल तथा ‘स्कि स्नोबोडिङ फाउण्डेशन नेपाल’को सहकार्यमा चिप्लेटी सञ्चालन गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष अविनाश लामाले बताए ।

“हिउँमा चिप्लेटी खेल्ने सामग्री एक हप्ता अगाडि नै ल्याएका हौँ, हामी हिमपातको पर्खाइमा थियौँ,” उनले भने ।

जिल्लामा मङ्सिरदेखि नै हिमपात हुने भएकाले चिप्लेटी खेललाई निरन्तरता दिन सके आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सकिने लामा बताउँछन ।

lxdkft x’Fbf x’Dnfdf klxnf] k6s l:sË -lrKn]6L_ ;~rfngdf cfPsf] 5 . Ps hgf ljb]zL gful/s;lxt x’Dnf ;fF:s[lts tyf ko{6g kj{4g o’jf ;~hfnn] d+unaf/ l:sË -lrKn]6L_ ;~rfngdf NofPsf] 5 . t:jL/ M bfg] af]x/f, x’Dnf, /f;;